Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w na podstawie wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną opinii o istnieniu potrzeby objęcia dziecka taką pomocą. Wymiar zajęć WWRD wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

 

W naszym przedszkolu zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju obejmują:

- Indywidualną Terapię Pedagogiczną jest ona rodzajem zaplanowanego oddziaływania, którego celem jest stymulowanie rozwoju, usprawnianie zaburzonych funkcji i wyrównywanie deficytów rozwojowych. Terapia pedagogiczna powinna być prowadzona dwutorowo, a zatem powinna wpływać na motorykę oraz na funkcje psychiczne.

- Indywidualną Terapię Logopedyczną - której celem są zamierzone oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

- Rehabilitację Ruchową - której celem jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia wychowanka.

 

Sala integracji sensorycznej jest przeznaczona do zajęć, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Celem zabaw w tej sali oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw tych zdolności. Stymulowane są tu: koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja w przestrzeni, równowaga, motoryka oraz ogólna sprawność fizyczna. Nasza sala wyposażona jest w odpowiednie sprzęty i pomoce. Dbamy również, aby była przyjazna dla dziecka i budziła w nim pozytywne emocje. Zabawa w tej sali jest znakomitym sposobem na wesołe i bezpieczne wypełnienie czasu naszych przedszkolaków.

 

sala integracji sensoerycznej

 

 

Sala doświadczania świata to specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, której celem jest stymulowanie
lub wyciszanie wybranych obszarów percepcji za pomocą światła, dźwięków, muzyki oraz różnorodnych zabawek rozwijających zdolności poznawcze. Warunki wewnątrz sali terapeutycznej pogłębiają poczucie bezpieczeństwa i wpływają korzystnie na stan psychofizyczny przebywających w niej osób. Wszystkie produkty wykonane są z materiałów wysokiej jakości zapewniając wysoką trwałość oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Sala doświadczania świata ma nawiązywać do środowiska życia prenatalnego, stąd przebywanie w niej ma spełniać funkcje odprężające i relaksacyjne. Pozytywne działania przenoszą się na inne sytuacje a w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji. Zabawa w tej sali jest znakomitym sposobem na wesołe i bezpieczne wypełnienie czasu naszych przedszkolaków.

 

sala doświadczania świata